Deze website is eigendom van d-teach online school ivzw
Ondernemingsnummer: BE 0758.861.682
Contactgegevens: school@d-teach.com
Kantoor & maatschappelijk zetel: Kantersteen 12, 1000 Brussel, België
Kantoor Gent: Park Office, F.D. Rooseveltlaan 349/D, 9000 Gent, België
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Onze facturen moeten betaald zijn binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Ze zijn betaalbaar zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

Artikel 2. Wij behouden ons het recht voor om in geval van niet-betaling van een factuur de dienstverlening stop te zetten. De stopzetting van de dienstverlening geldt dan als ingebrekestelling. Tegen de stopzetting zal de klant geen verhaal kunnen uitoefenen.

Artikel 3. Lesuren kunnen opgenomen worden tot en met 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin de bestelling werd geplaatst. Lesuren die na die datum niet zijn opgenomen, worden niet terugbetaald.

Artikel 4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het bezwaar moet gemotiveerd zijn en wordt elektronisch ingediend bij school@d-teach.com.

Artikel 5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Artikel 6. Onze algemene voorwaarden zijn altijd van kracht, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding.